เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว นาย จิระพงษ์    แซ่ตั้ง เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายพิเศษ "เรื่องการเลี้ยง โคนม-เนื้อ"มีผู้นำชนเผ่าอำเภอเวียงแหง-อำเภอเชียงดาว-อำเภอพร้าว-อำเภอไชยปราการ-อำเภอฝาง-อำเภอแม่อาย เข้าร่วมรับฝังและขยายงานต่อ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ หมู่บ้านหนองเขียว หมู่ ๑๒ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างถูกวิธีและหลักวิชาการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือการส่งเสริมให้พี่น้องชนเผ่าทำการปศุสัตว์ โคนม-เนื้อ หมูหลุม ไก่ ซึ่งทำรายได้มากกว่าการปลูกข้าวโพด สามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ แม่ปิง - แม่แตง ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรเองและระบบนิเวศวิทยา

                                                                  กราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)                                                                                                                      

บริจาคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท วันเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕  บัดนี้เงินของท่านได้ทำสาธารณะประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๕๐ .๐๐บาท คงเหลือ ๒,๒๕๐.๐๐บาท

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong